การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 โดย อาจารย์ดำเนิน ไชยแสน ประธานคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา พิจักขณา กรรมการและเลขานุการ วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

10351832_649562408453130_4720414085713323687_n  10342405_649562901786414_5220211863737395939_n

10492371_649563031786401_7168351801201237736_n 10502428_649562345119803_7965279625246015527_n  10500440_649562348453136_5404073526122950457_n 10459913_649562418453129_9095767323610376499_n

10419478_649645321778172_645488824746054525_n 10456822_649645535111484_1771048280529258701_n

10488061_649645398444831_1018170487847937684_n 10433887_649563015119736_751369790791277080_n

About sumapar.t