โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่องานคหกรรมศาสตร์ผ่านเว็บไซด์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่องานคหกรรมศาสตร์ผ่านเว็บไซด์ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2102 อาคารเรือนปัญญา ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร1907708_641837455892292_6098548076424661384_n 10346051_641837332558971_6022404391666637424_n 10360454_641837209225650_1100845865811968903_n 10437438_641837379225633_5919693815241110119_n

About sumapar.t