หลักสูตรคหกรรมศาสตร์บัณฑิต

 

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

About the Author