งานวิชาการ

ภาพการสัมภาษณ์นักศึกษาปีการศึกษา2564

ภาพการสัมภาษณ์นักศึกษาปีการศึกษา2564

 

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาสาขาอาหารและโภชนาการ ปี2563

สัมมนาสาขาอาหาร 2563

ภาพบรรยากาศงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปี2563

ภาพบรรยากาศงานปรับปรุงหลักสูตร ปี2563

About the Author