หลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)

ชื่อย่อ (ไทย)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Home Economics (Foods and Nutrition)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.H.E. (Foods and Nutrition)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกประเภทวิชา
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

About the Author