บุคลากร

 

 

10175971_558973947552428_6220200580936674509_n

อาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

 

walaiporn1

นางสาววไลภรณ์   สุทธา
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

DSC01787

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์  สหัสโพธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาฯ งานวิชาการ

DSC01763

อาจารย์เจตนิพัทธ์  บุณยสวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาฯ งานวางแผน

DSC_0910

อาจารย์เชาวลิต  อุปฐาก
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาฯ งานกิจกรรมนักศึกษา

DSC01877

รองศาสตราจารย์สุรีย์  แถวเที่ยง

 

DSC_0968

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานทิพย์  ผดุงศิลป์

DSC01917

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  ขวยเขิน

DSC01948

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ บุญนา

100_2098

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์

DSC_0889

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา หวังนิพพานโต

 10171665_10202770514919025_8014278577030624863_n

อาจารย์ฉวีวรณณ  แจ้งกิจ

DSC_0931

อาจารย์สุดจิตร  วรรณโชติ

DSC_0902

อาจารย์สุพรรณิการ์  โกสุม

P1730382

อาจารย์ปรัศนีย์  ทับใบแย้ม

DSC01922

อาจารย์บุณยนุช  ภู่ระหงษ์

10150556_827698457246682_2028747439_n

อาจารย์ฐิติพร  เพ็งวัน

DSC_0908

อาจารย์โชดก  ทับจันทร์

DSC_0904

อาจารย์นันทวัน  ชมโฉม

10418179_864958343532816_862595356195706172_n

อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ

DSC_1382

อาจารย์สุมภา  เทิดขวัญชัย

DSC01717

ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  ภู่เสม

10462754_864960126865971_665720163214058850_n

อาจารย์ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย

 

About the Author